Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Овог нэр

Албан тушаал

Утас

Цахим шуудан

 1

О.Энхзаяа

Хэлтсийн дарга

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Нийгмийн эрүүл мэндийн алба

 

2

Н.Мэндсайхан

Халдварт бус өвчний асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Д.Энхтүвшин

Эрүүл мэндийн боловсрол, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Л.Батцэцэг

Хавдар, сэтгэцийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

 Ж.Энхбаяр

Ахмад, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

6

Ц.Ундрал

Орчны эрүүл мэнд, осол гэмтлийн тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 

 

Халдварт өвчний тандалт, урьдчилан сэргийлэлтийн алба

 

7

Б.Баатарсүх

Эмнэлгийн халдварын асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 8

Ж.Энхцэцэг

Дархлаажуулалт, тарилгат өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

9

Ч.Алтантогосхон

Сүрьеэ, бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчний тусламж үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

 

Халдварт өвчний тандалт, шинэ сэргээгдэж буй халдварт өвчний асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

11-320981