“ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЬЕ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД /Жор бичилтийг үнэлэх хяналтын хуудас/

/Жор бичилтийг үнэлэх хяналтын хуудас/

Read more...

“ЭМИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ ХЭВШҮҮЛЬЕ” АЯНЫ ХҮРЭЭНД /Жор бичилтийг үнэлэх хяналтын хуудас/

 

 

 

Жор бичилтийн стандартын чиглэл

 

Гүйцэтгэлд өгсөн оноо

 

           Хянуулж буй эмчийн нэр

...................

Хянасан      он    сар    өдөр

 

 

 

1.

 

Жорын хуудасны паспортын хэсэг –

4 оноо

Засваргүй байх,

Байгууллага, эмчийн нэр, тамга бүрэн эсэх

 

 

2 оноо

 

 

 

 

Эмчийн бичгийн гаргац, үйлчлүүлэгчийн овог, нэр, бүрэн байх,

нэг жор дээр бичсэн эм 3-аас ихгүй байх

 

 

3 оноо

 

 

 

 

 

2.

 

Жор бичилт

Эмийн нэр олон улсын нэршлийн дагуу зөв бичсэн байх   /латин, крилл холихгүй байх/

 

5 оноо

 

 

 

 

Эмийн төрөл тун, хэмжээ, тоо, ширхэг зөв эсэх

 

5 оноо

 

 

 

 

Хэрэглэх заавар уух хэмжээ, нийт хэрэглэх хоног

 

5 оноо

 

 

 

 

Нийт оноо

25 оноо

 

 

 

 

Хяналтын хуудасны  үнэлгээний дүгнэлт

Сайн

хангалттай

хангалттай

шалтгаан

4

Жор бичилтийн дундаж оноо

 

 

 

 

 

 

5

Эмч оношийн дагуу стандартаар эмчилсэн эсэх

 

 

 

 

 

 

6.

Их эмчид өгсөн зөвлөмж

 

 

 

 

 

 

7.

Үнэлүүлсэн эмчийн гарын үсэг

8.Хяналтын хуудсаар үнэлсэн албан тушаалтан

 

Жич: Өрхийн эмч, поликлиникийн эмч бүрийн бичсэн эмийн жорын хуудаснаас 5-10 ширхгийг санамсаргүй түүвэрлэлтээр авч үнэлэх 

Эмнэлгийн мэргэжилтний мэргэжлийн эрсдэл, бууруулах арга зам

Page 1 of 3