Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал

Тайлбар: Осол гэмтэл, гэнэтийн өвчин, жирэмслэлт, төрөлтийн үед иргэдэд эмнэлгийн тусламжийг газар дээр нь болон тээвэрлэлтийн явцад үзүүлэн эрүүл мэндийн байгууллагад хүргэх үйлчилгээ.
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 20 минут
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13 дугаар зүйлийн 13.4.4  

http://www.legalinfo.mn

/law/details/49?lawid=49

ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ хөтөлбөр батлах тухай 2010   318 www.legalinfo.mn
Нийслэлийн харьяа байгууллагын шийдвэр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Иргэдэд үзүүлэх түргэн туслажийн хүртээмжийг сайжруулах 2012   217 www.ubhealth.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Төлбөргүй тусламж үйлчилгээ /Бичиг баримтгүй ч байж болно/
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Дуудлага хүлээж авах Дуудлага хүлээн авагч 1 минут 10 минут Цагдаагийн Ерөнхий газрын харьяа Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд дуудлага хүлээн авна. 1
Дуулагыг яаралтай тусламжийн төвд шилжүүлэх Дуудлага хүлээн авагч 1 минут 10 минут   1
Дуудлагыг ойролцоо байгаа машинд дамжуулах Дуудлагын баг 5 минут 20 минут Дуудлагын ачаалал, хаягжилт, замын түгжрэлээс шалгаалан дуудлаганд очих хугацаа харилцан адилгүй. 3
Дуудлага өгсөн үйлчлүүлэгчдэд үзлэг хийх Дуудлагын эмч 5 минут 10 минут Шаардлагатай яаралтай эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлнэ. 1
Шаардлагатай бол холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагад тээвэрлэн хүргэх Дуудлагын эмч 5 минут 30 минут Дуудлагын ачаалал, хаягжилт, замын түгжрэлээс шалгаалан дуулаганд очих хугацаа харилцан адилгүй. 2
Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад үйлчлүүлэгчийн хүлээлгэн өгөх Дуудлагын эмч 2 минут  5 минут   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0