Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал
Тайлбар: 0-15 насны хүүхдийн гэнэтийн өвчлөл, осол гэмтэл өвчний үед газар дээр нь болон тээвэрлэлтийн явцад үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ.

Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 20 минут

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13 дугаар зүйлийн 13.4.4  

http://www.legalinfo.mn

/law/details/49?lawid=49

Нийслэлийн харьяа байгууллагын шийдвэр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Иргэдэд үзүүлэх түргэн туслажийн хүртээмжийг сайжруулах 2012   217 www.ubhealth.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Төлбөргүй тусламж үйлчилгээ /Бичиг баримтгүй ч байж болно/
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Дуудлага хүлээн авах Дуудлага хүлээн авагч 1 минут 10 минут   1
Дуудлагыг ойролцоо байгаа машинд дамжуулах Дуудлагын баг 5 минут 20 минут   3
Дуудлага өгсөн үйлчлүүлэгчдэд үзлэг хийх Дуудлагын эмч 5 минут 10 минут   1
Шаардлагатай бол холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагад тээвэрлэн хүргэх Дуудлагын эмч 5 минут 30 минут   2
Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад өвчтөнг хүлээлгэн өгөх Дуудлагын эмч 2 минут 5 минут   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0