Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал
Тайлбар: Нийслэлийн иргэд эрүүл мэндийн байгууллагаар хэвтэн эмчлүүлэх тусламж үйлчилгээг үзүүлэх

Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 10 хувь

Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13, 15,16 дугаар зүйл 3,4,7 дугаар бүлэг  

http://www.legalinfo.mn

/law/details/49?lawid=49

Салбарын сайдын тушаал Монгол улсын шадар сайд, Эрүүл мэндийн сайд Эмнэлгийн чанарын албаны дүрэм батлах тухай 2012.01.27   6-25 www.legalinfo.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн байгуул-лагын халдвар хамгааллын хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх , эмнэлгээс шалтгаалсан халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг авах тухай 2010 он   165 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Удирдамж загвар батлах тухай 2012.08.07   274 www.moh.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүлээгдэл бүртгэх мэдээлэх тухай 2012 он   427 www.moh.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс  
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
Тэтгэврийн дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
Тэтгэврийн дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын давтэр
Нийгмийн даатгалын дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
Хэвтүүлэхээр илгээсэн бичиг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл  
Амбулаторийн карт Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл  
Шинжилгээний бичиг Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл Амбулаториор хийлгэсэн шинжилгээний хариу бичгүүд
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Эрэмбэлэн ангилах Эмч, сувилагч 3 минут 20 минут   2
Яаралтай тусламж үзүүлэх Эмч, сувилагч 5 минут 30 минут   2
Өвчний түүх нээх Хүлээн авахын сувилагч 5 минут 10 минут   1
Үзлэг хийх Хүлээн авахын эмч 10 минут 15 минут   1
Эмчилгээний түүвэр захиалга хийх Сувилагч нар 30 минут 60 минут   1
Эмчилгээ авах Сувилагч нар 15 минут 20 минут Эмчийн бичгийн дагуу эмийн сангаас эмчилгээ авна. 1
Эмчилгээ тараах Сувилагч нар 5 минут 10 минут   2
Эмчилгээ хийх Сувилагч нар 30 минут 60 минут   4
Шаардлагатай шинжилгээ авах Лаборант нар 10 минут 20 минут   3
Шинжилгээ хийх Лаборант нар 30 минут 120 минут   3
Амбулаторийн картанд эмчилгээний бичилт хийх Эмчлэгч эмч 10 минут  20 минут   7
Хэвтүүлэн эмчлэх Эмчлэгч эмч 7 өдөр 10 өдөр   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0