Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал

Тайлбар: Нийслэлийн хэмжээнд жирэмсэн болон жирэмсний эмгэгтэй эхэд эмнэлгийн яаралтай түргэн тусламжийг үзүүлэх.
Шийдвэрлэх хугацаа /Эрх зүйн актад тусгагдсан/: 20 минут
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13 дугаар зүйлийн 13.4.4   www.legalinfo.mn
ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Үндэсний түргэн тусламжийн сүлжээ хөтөлбөр батлах тухай 2010   218 www.legalinfo.mn
Нийслэлийн харьяа байгууллагын шийдвэр Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар Иргэдэд үзүүлэх түргэн туслажийн хүртээмжийг сайжруулах 2012   217 www.ubhealth.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс Төлбөргүй тусламж үйлчилгээ /Бичиг баримтгүй ч байж болно/
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Дуудлага хүлээн авах Дуудлага хүлээн авагч 1 минут 10 минут Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяа мэдээлэл шуурхай удирдлагын төв дуудлага хүлээж авна. 1
Дуулагыг яаралтай тусламжийн төвд шилжүүлэх Дуудлага хүлээн авагч  1 минут 10 минут   1
Дуудлагыг ойролцоо байгаа машинд дамжуулах Дуудлагын баг 5 минут 20 минут Дуудлагын ачаалал, хаягжилт, замын түгжрэлээс шалтгаалан дуудлаганд очих хугацаа харилцан адилгүй. 3
Дуудлага өгсөн үйлчлүүлэгчдэд үзлэг хийх Дуудлагын эмч 5 минут 10 минут Шаардлагатай яаралтай эмнэлгийн анхны тусламжийг үзүүлнэ. 1
Шаардлагатай бол холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагад тээвэрлэн хүргэх Дуудлагын эмч 5 минут 30 минут   2
Тухайн эрүүл мэндийн байгууллагад үйлчлүүлэгчийг хүлээлгэн өгөх Дуудлагын эмч 2 минут 5 минут   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0