Байгууллагын нэр: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдэл

Үйлчилгээний чиглэл: Нийгмийн хамгаалал

Тайлбар: Дүүргийн Эрүүл мэндийн нэгдлүүдийн харьяа дүүргийн хүн амд үзүүлэх амбулаторийн тусламж үйлчилгээ.
Төлбөрийн нэмэлт тайлбар: Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 10 хувь
Эрх зүйн зохицуулалт
Эрх зүйн актын төрөл Гаргасан байгууллагын нэр Эрх зүйн актын нэр Огноо Зүйл заалт Дугаар Холбоос
МУ-ын хууль Улсын их хурал Эрүүл мэндийн тухай хууль 2011.05.05 13, 15,16 дугаар зүйл 3,4,7 дугаар бүлэг  

http://www.legalinfo.mn

/law/details/49?lawid=49

МУ-ын хууль Улсын их хурал Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуль 2002.04.25    

http://www.legalinfo.mn

/law/details/303?lawid=303

ЗГ-ын тогтоол Засгийн газар Нэмэгдлийн хэмжээг батлах тухай 2010.05.05   108 www.legalinfo.mn
Салбарын сайдын тушаал Эрүүл мэндийн яам Төлбөртэй үзүүлэх тусламж үйлчилгээний жагсаалт, журам батлах тухай 2006.08.21   277 www.moh.mn
Баримт бичгийн бүрдэл
Баримт бичгийн нэр Олгогч байгууллага Тайлбар
Иргэний үнэмлэх Дүүргийн Бүртгэлийн хэлтэс  
Эрүүл мэндийн даатгалын дэвтэр Дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс  
     
Тодорхойлолт Оршин суугаа хороо Тухайн хороонд түр оршин суугчийн тодорхойлолт
Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
Шат дамжлагын нэр Хариуцагч Зарцуулах хугацаа (нэгж, бага утга) Зарцуулах хугацаа (нэгж, их утга) Тайлбар Ажилтны тоо
Зөвлөгөө өгөх Хөтөч сувилагч 10 минут 20 минут   1
Цахим бүртгэлд бүртгэж, цаг өгөх Цахим бүртгэлийн ажилтан 5 минут 10 минут Цахим бүртгэлээс эмчид үзүүлэх цаг авахын тулд дараалалд дугаарлаж зогсох хугацаанаас хамаарч харилцан адилгүй хугацаа зарцуулна 3
Эмчилгээ хийх Эмч 20 минут 30 минут   1
Төлбөр тооцоо
Тайлбар Үйлчилгээний хураамж Тэмдэгтийн хураамж Торгууль Бусад Нийт
0 0 0 0 0 0