Д/д ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
900 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл 1 0 0
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3497000.65
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
  I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 327788400 198607669
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 327788400 196108500
  Бусад захиргааны хураамж                                      -  
  Бусад орлого     2499169
105 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 327788400 134115319.8
110 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 327788400 134115319.8
115 1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 193947600 133815319.8
1 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 134712600 105994979
2 Үндсэн цалин 16 121300500 94703979
3 Гэрээтийн цалин 17 452100 0
4 Унаа хоолны хөнгөлөлт   12960000 11291000
5 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 14818500 8154744.4
6 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   12124227.27 6672063.6
7                Тэтгэврийн даатгал   9429954.545 5189382.8
8                Тэтгэмжийн даатгал   1077709.091 593072.32
9                ҮОМШӨ ний даатгал   1347136.364 741340.4
10               Ажилгүйдлийн даатгал   269427.2727 148268.08
11               ЭМД-ын шимтгэл   2694272.727 1482680.8
12 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 44416500 19665596.39
13 Бичиг хэрэг 22 1684200 1595450
14 Тээвэр (шатахуун) 25 2325900 400000
15 Шуудан, холбоо 26 1539300 937434.39
16 Дотоод томилолт 27 454800 0
17 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   217200 0
18 Ном хэвлэл худалдан авах зардал 30 156600 0
19 Жижиг эд хогшил худалдан авах \ багаж хэрэгсэл \   376500 126000
20 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга, БҮТЭЗ \                                      -  
21 Урсгал засвар 34 240000 0
22 Байрын түрээсийн зардал   750000 500000
23 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс   31227000 11008600
24 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ БҮБ зардал   30000000 10282200
25 ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж   137400 0
26 Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо, татвар                                      -  
27 Мэдээлэл технологийн зардал   1089600 726400
28 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, арга хэмжээ  /ЭМАХ /   5445000 5098112
29 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал 36                                    -  
30 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 133840800 300000
31 Хөдөө орон нутагт ажиллсны тэтгэмж 37=38    
32 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 40 2160900 300000
33 Ээлжийн амралтаар хөдөө орон нутагтявах зардал     0
34 Шагнал урамшуулал   0 0
35 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж   131679900  
36 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр урьд оны үлдэгдэлээс     0
37 Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж     0
38 Улсын тэмдэгтийн хураамж      
121 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 - 03 - 31-ний үлдэгдэл 44                  64,492,349.2
122 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45                  64,492,349.2
123 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46   3497000.65
124 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47   8222411.32
125 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52 54 54
         
      Хянасан мэргэжилтэн.......................
  Дарга:............................................/ Ш.Энхбат /      
         
  Ня-бо:.........................................../ Э.Нармандал /     2015.03.31