НЭМГ-ЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 02 САРЫН МЭДЭЭ
.       2015.02.28.
Д/д ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
900 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл 1 0 0
  Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0
  Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3497000.65
  Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
  I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 130739000 130739000
  Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 130739000 130739000
  Бусад захиргааны хураамж                                      -  
  Бусад орлого     0
105 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 130739000 93706227.09
110 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 130739000 93706227.09
115 1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 129298400 93706227.09
1 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 89808400 72900907
2 Үндсэн цалин 16 80867000 68885907
3 Гэрээтийн цалин 17 301400 0
4 Унаа хоолны хөнгөлөлт   8640000 4015000
5 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 9879000 8154744.4
6 Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   8082818.182 6672063.6
7                Тэтгэврийн даатгал   6286636.364 5189382.8
8                Тэтгэмжийн даатгал   718472.7273 593072.32
9                ҮОМШӨ ний даатгал   898090.9091 741340.4
10               Ажилгүйдлийн даатгал   179618.1818 148268.08
11               ЭМД-ын шимтгэл   1796181.818 1482680.8
12 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 29611000 12650575.69
13 Бичиг хэрэг 22 1122800 628680
14 Тээвэр (шатахуун) 25 1550600 400000
15 Шуудан, холбоо 26 1026200 904987.69
16 Дотоод томилолт 27 303200 0
17 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   144800 0
18 Ном хэвлэл худалдан авах зардал 30 104400 0
19 Жижиг эд хогшил худалдан авах \ багаж хэрэгсэл \   251000 0
20 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга, БҮТЭЗ \                                      -  
21 Урсгал засвар 34 160000 0
22 Байрын түрээсийн зардал   500000 500000
23 Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс   20818000 6944000
24 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ БҮБ зардал   20000000 6217600
25 ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж   91600 0
26 Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо, татвар                                      -  
27 Мэдээлэл технологийн зардал   726400 726400
28 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, арга хэмжээ  /ЭМАХ /   3630000 3272908
29 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал 36                                    -  
30 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 1440600 0
31 Хөдөө орон нутагт ажиллсны тэтгэмж 37=38    
32 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 40 1440600  
33 Ээлжийн амралтаар хөдөө орон нутагтявах зардал     0
34 Шагнал урамшуулал   0 0
35 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж      
36 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр урьд оны үлдэгдэлээс     0
37 Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж     0
38 Улсын тэмдэгтийн хураамж      
121 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 - 02 - 28-ний үлдэгдэл 44                  37,032,772.9
122 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45                  37,032,772.9
123 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46    
124 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47   0
125 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52 54 54
         
      Хянасан мэргэжилтэн.......................
  Дарга:............................................/ Ш.Энхбат /      
         
  Ня-бо:.........................................../ Э.Нармандал /     2015.02.28