Д/д ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл 1 0 0
2 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3497000.65
4 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
6 I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 50093700 50213700
7 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 50093700 50093700
12 Бусад захиргааны хураамж                                      -  
13 Бусад орлого     120000
35 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 50093700 40414203.75
36 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 50093700 40414203.75
37 1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 50093700 40414203.75
38 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 44904200 36367941.5
39 Үндсэн цалин 16 40433500 32352941.5
41 Гэрээтийн цалин 17 150700 0
  Унаа хоолны хөнгөлөлт   4320000 4015000
43 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 4939500 4046262.25
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   4041409.091 3310578.205
                 Тэтгэврийн даатгал   3143318.182 2574894.159
                 Тэтгэмжийн даатгал   359236.3636 294273.6182
                 ҮОМШӨ ний даатгал   449045.4545 367842.0227
                Ажилгүйдлийн даатгал   89809.09091 73568.40455
                ЭМД-ын шимтгэл   898090.9091 735684.0455
51 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 250000 0
  Бичиг хэрэг 22    
54 Тээвэр (шатахуун) 25    
55 Шуудан, холбоо 26    
57 Дотоод томилолт 27    
58 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх      
61 Ном хэвлэл худалдан авах зардал 30    
65 Жижиг эд хогшил худалдан авах \ багаж хэрэгсэл \      
66 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга, БҮТЭЗ \                                      -  
72 Урсгал засвар 34    
73 Байрын түрээсийн зардал   250000  
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс   0 0
74 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ      
77 ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж      
  Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо, татвар                                      -  
89 Мэдээлэл технологийн зардал      
93 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, арга хэмжээ  /ЭМАХ /      
97 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал 36                                    -  
98 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 0 0
99 Хөдөө орон нутагт ажиллсны тэтгэмж 37=38    
100 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 40    
  Ээлжийн амралтаар хөдөө орон нутагтявах зардал     0
101 Шагнал урамшуулал   0 0
102 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж      
102 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр урьд оны үлдэгдэлээс     0
103 Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж     0
104 Улсын тэмдэгтийн хураамж      
111 Мөнгөн хөрөнгийн 2015 - 01 - 31-ний үлдэгдэл 44                    9,799,496.3
112 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45                    9,799,496.3
113 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46    
114 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47   0
116 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52 54 54