Д/д ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл 1 0 0
2 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3497
4 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
6 I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 4024165.5 4024989.7
7 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 4024165.5                  4,024,165.5
12 Бусад захиргааны хураамж                                      -  
13 Бусад орлого                                824.2
35 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 4024165.5 3919602.21
36 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 4024165.5 3919602.21
37 1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 779174.5 713946.23
38 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 542372.8 488161.96
39 Үндсэн цалин 16 479398.5                     435,458.4
41 Гэрээтийн цалин 17 11134.3                            863.6
  Унаа хоолны хөнгөлөлт   51840                       51,840.0
43 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 59660.9                       57,599.3
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   48813.46364 47126.70818
            Тэтгэврийн даатгал   37966.02727 36654.10636
            ҮОМШӨ ний даатгал   5423.718182 5236.300909
            Тэтгэмжийн даатгал   4338.974545 4189.040727
            Ажилгүйдлийн даатгал   1084.743636 1047.260182
  ЭМД-ын шимтгэл   10847.43636 10472.60182
51 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 177140.8 168184.96
  Бичиг хэрэг 22 8420.5                         6,464.3
54 Тээвэр (шатахуун) 25 9303.4                         7,158.2
55 Шуудан, холбоо 26 8785.6                         7,540.6
57 Дотоод томилолт 27 395.4                            130.0
58 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   868.5                            180.0
61 Ном хэвлэл худалдан авах зардал 30 419.5                            226.9
65 Жижиг эд хогшил худалдан авах \ багаж хэрэгсэл \   15527                         6,490.0
66 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга, БҮТЭЗ \   1881.8                         1,064.0
72 Урсгал засвар 34 1200                            949.8
73 Байрын түрээсийн зардал   24080.8                       23,526.6
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс   6238.3 0
74 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ   480                            199.9
77 ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж   1399.4                            805.5
  Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо, татвар   20                                  -  
89 Мэдээлэл технологийн зардал   4358.9                         2,905.6
93 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, арга хэмжээ  /ЭМАХ /   100000                     110,543.6
97 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал 36                                    -  
98 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 3244991 3205655.98
99 Хөдөө орон нутагт ажиллсны тэтгэмж 37=38 345023.7                     327,338.5
100 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 40 2343.7                         1,256.4
  Ээлжийн амралтаар хөдөө орон нутагтявах зардал     0
101 Шагнал урамшуулал   0 0
102 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж   2897623.6                  2,877,061.1
102 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр урьд оны үлдэгдэлээс     0
103 Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж     0
104 Улсын тэмдэгтийн хураамж      
111 Мөнгөн хөрөнгийн 2014 - 11 - 30-ний үлдэгдэл 44   105387.49
112 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45   105387.49
113 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46   3497
114 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47   0
116 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52 54 45