д.д ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл
1 Мөнгөн хөрөнгийн 2014 оны 01-р сарын 01-ний үлдэгдэл 1 0 0
2 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 2 0 0
3 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3 0 3497
4 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4 0 0
6 I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11 3450834.2 3453218.4
7 Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6 3450834.2                  3,450,834.2
12 Бусад захиргааны хураамж                                      -  
13 Бусад орлого                             2,384.2
35 II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41 3419228.8 2992947.8
36 А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37 3419228.8 2992947.8
37 1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21 690328.2 624040.73
38 1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17 469135 429639.76
39 Үндсэн цалин 16 411520.3                     381,832.8
41 Гэрээтийн цалин 17 10096.9                            863.6
  Унаа хоолны хөнгөлөлт   47517.8                       46,943.4
43 1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20 51604.8                       45,747.4
  Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл   42222.10909 37429.69909
            Тэтгэврийн даатгал   32839.41818 29111.98818
            ҮОМШӨ ний даатгал   4691.345455 4158.855455
            Тэтгэмжийн даатгал   3753.076364 3327.084364
            Ажилгүйдлийн даатгал   938.2690909 831.7710909
  ЭМД-ын шимтгэл   9382.690909 8317.710909
51 1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36 169588.4 148653.56
  Бичиг хэрэг 22 6476.8                         6,226.5
54 Тээвэр (шатахуун) 25 8437                         7,158.2
55 Шуудан, холбоо 26 7074.4                         6,303.9
57 Дотоод томилолт 27 1155.8                            130.0
58 Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх   651.6                            180.0
61 Ном хэвлэл худалдан авах зардал 30 783                            123.0
65 Жижиг эд хогшил худалдан авах \ багаж хэрэгсэл \   6654                         6,490.0
66 Жижиг эд хогшил худалдан авах \тавилга, БҮТЭЗ \   1344                            888.0
72 Урсгал засвар 34 960                            879.8
73 Байрын түрээсийн зардал   19947.6                       18,065.7
  Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажлын хөлс   5527.3 0
74 Төрийн нэрийн өмнөөс гүйцэтгэсэн ажил үйлчилгээ   840.6                            179.9
77 ТӨГАҮ Банк, санхүүгийн байгууллагын үйлчилгээний хураамж   1781.1                            805.5
  Тээврийн хэрэгсэлийн оношилгоо, татвар   20                              20.0
89 Мэдээлэл технологийн зардал   2905.6                         1,090.0
93 Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх, арга хэмжээ  /ЭМАХ /   110556.9                     100,113.2
97 Бусад төсөл арга хэмжээний зардал 36                                    -  
98 Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40 2728900.6 2368907.07
99 Хөдөө орон нутагт ажиллсны тэтгэмж 37=38 305166                     295,030.5
100 Нэг удаагийн буцалтгүй тэтгэмж 40 1687.3                         1,256.4
  Ээлжийн амралтаар хөдөө орон нутагтявах зардал     0
101 Шагнал урамшуулал   0 0
102 Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж   2422047.3                  2,072,620.2
102 Он дамжсан төсөл хөтөлбөр урьд оны үлдэгдэлээс     0
103 Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж     0
104 Улсын тэмдэгтийн хураамж      
111 Мөнгөн хөрөнгийн 2014 - 11 - 30-ний үлдэгдэл 44   460270.6
112 Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45   460270.6
113 Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46   3497
114 Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47   0
116 АЖИЛЛАГСАД БҮГД 49=50+51+52 54 45