Нийслэлийн төсвөөс 2015 онд Нийслэлийн Эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүлсэн 2.7 тэрбум төгрөгийн төсөвтэй эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

 

д/д

 

Тоног төхөөрөмжийн нэр

Батлагдсан төсөв

Гэрээний дүн

Гүйцэтгэсэн байгууллага, гэрээний дугаар

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн журам

Сонин хэвлэл болон E-procurement сайтад тендерийн урилга нийтлэгдсэн огноо

Гэрээ байгуулах эрх олгогдсон огноо

Гэрээ байгуулсан огноо

Гэрээ дуусгаж дүгнэсэн огноо

Тайлбар тодруулага

1

НЭМГ

 

Тархины цахилгаан бичлэгийн ап., - 2 ширхэг/ 32 канал

 

     52,000,000

       51,351,300

Баянгол Мед ХХК, НЭМГ-2015/01

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.04

2015.08.14

 

2

НЭМГ

 

Зүрхний цахилгаан бичлэгийн ап.,- 3 ширхэг/ 3 канал

     25,500,000

         8,957,025

Баянгол Мед ХХК, НЭМГ-2015/01

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.04

2015.08.14

 

3

НЭМГ

ЭХО аппарат - 7 ширхэг/ зөөврийн

     66,500,000

       62,092,800

Баянгол Мед ХХК, НЭМГ-2015/01

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.04

2015.08.14

 

4

НЭМГ

 ЭХО аппарат -1 ширхэг /суурин 3/4 D

     62,600,000

       47,740,000

Баянгол Мед ХХК, НЭМГ-2015/01

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.04

2015.08.14

 

5

НЭМГ

Дефибриллятор -3 ширхэг /2 фазын

     24,000,000

       41,621,580

Баянгол Мед ХХК, НЭМГ-2015/01

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.04

2015.08.14

 

6

НЭМГ

Хяналтын монитор - 5 ширхэг

     22,500,000

       19,850,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

7

НЭМГ

Нярайн инкубатор - 2 ширхэг

     20,000,000

       15,660,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

8

НЭМГ

Нярайн хиймэл амьсгалын ап., - 1 ширхэг

     22,000,000

       40,060,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

9

НЭМГ

Дулаацуулагч ширээ - 2 ширхэг, цэнхэр гэрлийн хамт

       9,000,000

       10,116,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

10

НЭМГ

Хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч - 6 ширхэг

     13,400,000

         8,640,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

11

НЭМГ

УВЧ-66 - 4 ширхэг

     10,400,000

       10,908,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

12

НЭМГ

Рентген ап.,- 2 ширхэг /зөөвр/+хальс угаагч

     50,000,000

       96,900,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

13

НЭМГ

Хагалгааны ор - 2 ширхэг

     30,000,000

       17,700,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

14

НЭМГ

кесарево хагалгааны ком - 5 ком

     30,000,000

       15,590,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

15

НЭМГ

эх барих эм., ком - 5 ком

     30,000,000

       15,590,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

16

НЭМГ

поликлиникийн ком - 5 ком

     30,000,000

       15,590,000

Сүвэн Уул ХХК, НЭМГ-2015/02

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.03

2015.08.27

 

17

НЭМГ

Лабораторийн татах шүүгээ - 5 ширхэг

     25,000,000

       27,500,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

18

НЭМГ

Биохимийн автомат анализатор - 2 ширхэг

   120,000,000

       69,200,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

19

НЭМГ

Цусны бүлэгнэлтийн хагас автомат  анализатор - 1 ширхэг

       5,500,000

         3,000,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

20

НЭМГ

Гематологийн автомат анализатор - 3 ширхэг

     75,000,000

       97,950,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

21

НЭМГ

ELISA /уншигч,угаагчийн хамт/ - 2 ширхэг

     17,000,000

       12,000,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

22

НЭМГ

Центрфуг - 2 ширхэг

       7,000,000

         6,600,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

23

НЭМГ

Цусан дахь хийн анализатор - 1 ширхэг

     30,000,000

       34,000,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

24

НЭМГ

Хатаах шүүгээ -2 ширхэг

       3,000,000

         2,400,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

25

НЭМГ

Эмнэлгийн зориулалттай хөргөгч-2 ширхэг

       5,000,000

         7,200,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

26

НЭМГ

Цусны бүлэгнэлтийн авт., анализ.-1 ширхэг

     18,000,000

       24,000,000

Монос Фарм Трейд ХХК, НЭМГ-2015/03

Нээлттэй тендер

2015.03.24

2015.05. 25

2015.06.05

2015.09.17

 

27

НЭМГ

Дижитал флюрографийн аппарат - 3 ширхэг /суурин

   396,600,000

     396,450,000

 Мон Орто Мед ХХК, НЭМГ-2015/04

Шууд гэрээ

2015.03.24 2015.06.16

 2015.09.08

 2015.10.07

 2015.12.08

 нээлттэй болон хязгаарлагдмал тендер зарлаад шалгараагүй тул шууд гэрээ  байгуулсан

 

 1,200,000,000

  1,158,666,705

 

 

 

 

 

 

 

28

НЭМГ

ЭХО аппарат - 11 ширхэг/ зөөврийн 3 D

   462,000,000

     414,499,800

 Ашид Буян ХХК, НЭМГ-2015/05

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

29

НЭМГ

Хиймэл амьсгалын аппарат - 10 ширхэг

   440,000,000

     394,732,800

 Ашид Буян ХХК, НЭМГ-2015/06

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.16

 

30

НЭМГ

Хяналтын монитор -15 ширхэг

     90,000,000

       45,735,000

 Интерсайнс ХХК, НЭМГ-2015/07

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.19

 

31

НЭМГ

Дижитал рентген аппарат - 1 ширхэг/ суурин

   210,000,000

     254,265,000

 Интерсайнс ХХК, НЭМГ-2015/07

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.19

 

32

НЭМГ

Дефибриллятор -6 ширхэг /2 фазын

     51,000,000

       58,080,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

33

НЭМГ

Тариурын шахуурга -18 ширхэг

     45,000,000

       29,700,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

34

НЭМГ

Дуслын шахуурга - 20 ширхэг

     50,000,000

       35,200,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

35

НЭМГ

Хүчил төрөгч өтгөрүүлэгч - 9 ширхэг

     13,500,000

       11,880,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

36

НЭМГ

Цахилгаан отсос - 10 ширхэг

       6,500,000

         8,800,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

37

НЭМГ

Автоклав - 1 ширхэг

       1,900,000

         7,150,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

38

НЭМГ

Эмийн шүүгээ - 2 ширхэг

          700,000

         4,400,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

39

НЭМГ

Судас тодруулагч -13 ширхэг

     13,000,000

       54,340,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

40

НЭМГ

Хүүхдийн пульсоксиметр -19 ширхэг

     11,400,000

       14,630,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

41

НЭМГ

ЭКГ зүрхний цахилгаан бичлэгийн аппарат  -15 ширхэг /12 канал

   105,000,000

       46,200,000

 Чоно Гол ХХК, НЭМГ-2015/08

Нээлттэй тендер

 2015.06.16

 2015.08.17

 2015.08.25

 2015.11.20

 

Нийт дүн

1,500,000,000

  1,379,612,600

 

 

 

 

 

 

 

 

2,700,000,000

2,538,279,305

                  -  

                -  

                -  

                  -  

                   -  

                -  

                     -