Хавсралт 3
Д/д Автомашины нэр  Тоо ширхэг Төсөвт өртөг Гэрээний дүн Тендерт шалгарсан гүйцэтгэгч /Тайлбар/ Гэрээт ажлын эхлэх дуусах хугацаа Гүйцэтгэлийн хувь Ажлын явцын талаарх тайлбар Шийдвэрийн дугаар
1 Хүүхдийн түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин БНСУ, Hyundai STAREX H-1 AMBULANCE  9        765,000,000               764,595,000 "Монгол Хьюндай автомотив" ХХК 2014.02.20 2014.05.22 100% Ажил дууссан. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөггчдийн хурлын 2013 оны 4/46, НЗД 2013 оны-А/1055
2 ЯТТ-д Түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин БНСУ, Hyundai STAREX H-1 AMBULANCE  5        400,000,000               388,691,850 "Монгол Хьюндай автомотив" ХХК 2014.01.15 2014.04.15                                             100% Ажил дууссан.
3 ЯТТ-д Түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин БНСУ, Hyundai STAREX H-1 AMBULANCE  15     1,700,000,000            1,364,850,000 "Монгол Хьюндай автомотив" ХХК 2014.07.08    2014.10.07 100% Ажил дууссан. Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөггчдийн хурлын 2013 оны 4/46, 2014 оны 13/51-р тогтоол, НЗД 2013 оны-А/1098
4 ЯТТ-д Түргэн тусламжийн зориулалтын автомашин ОХУ, УАЗ-3909 Фургон 5               300,000,000 "Сүвэн-Уул" ХХК  2014.07.09   2014.10.08 100% Ажил дууссан.
  Нийт       2,865,000,000            2,818,136,850