Хуваарь2 2015-01-01 1 сар 2 сар 3 сар 4 сар 5 сар 6 сар 7 сар 8 сар 9 сар 10 сар 11 сар 12 сар
                  УБ .   Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар 4173490.7 50093.7 645488 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347789.7
                               II.  НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 4173490.7 50093.7 645488 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347789.7
                                  IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 4173490.7 50093.7 645488 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347789.7
                                     Бараа, үйлчилгээний зардал 810899.2 50093.7 85056.5 67575 67575 67575 67575 67575.1 67575.1 67575 67575.1 67575.1 67573.1
                                        Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил 538850.3 44904.2 44904.2 44904 44904 44904 44904 44904.2 44904.2 44904 44904.2 44904.2 44904.1
                                           Үндсэн цалин 485202.3 40433.5 40433.5 40434 40434 40434 40434 40433.5 40433.5 40434 40433.5 40433.5 40433.8
                                           Гэрээт ажлын цалин 1808 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.7 150.3
                                           Унаа хоолны Хөнгөлөлт 51840 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320 4320
                                        Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл 59273.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939.5 4939
                                           Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 48496.5 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.4 4041.1
                                              Тэтгэврийн даатгал 37719.5 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.3 3143.2
                                              Тэтгэмжийн даатгал 4310.8 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 359.3 358.5
                                              ҮОМШ өвчний даатгал 5388.5 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449.5
                                              Ажилгүйдлийн даатгал 1077.7 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.8 89.9
                                              Эрүүл мэндийн даатгал 10777 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 898.1 897.9
                                        Бараа, үйлчилгээний бусад зардал 212775.4 250 35212.8 17731 17731 17731 17731 17731.4 17731.4 17731 17731.4 17731.4 17730
                                           Бичиг хэрэг 6736.4 0 1122.8 561.4 561.4 561.4 561.4 561.4 561.4 561.4 561.4 561.4 561
                                           Тээвэр, шатахуун 9303.4 0 1550.6 775.3 775.3 775.3 775.3 775.3 775.3 775.3 775.3 775.3 775.1
                                           Шуудан, холбоо, интернэтийн төлбөр 6156.8 0 1026.2 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1 513.1 512.7
                                           Дотоод албан томилолт 1819 0 303.2 151.6 151.6 151.6 151.6 151.6 151.6 151.6 151.6 151.6 151.4
                                           Ном, хэвлэл 626.4 0 104.4 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2 52.2
                                           Эд хогшил худалдан авах 9505.4 0 1584.4 792.2 792.2 792.2 792.2 792.2 792.2 792.2 792.2 792.2 791.2
                                              Багаж, техник, хэрэгсэл 8000 0 1333.4 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.7 666.3
                                              Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх, ахуйн эд зүйлс 1505.4 0 251 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 125.5 124.9
                                           Урсгал засвар 960 0 160 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
                                           Байрны түрээс 3000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
                                           Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний хөлс, төлбөр хураамж 23799.5 0 3966.4 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1984.3
                                              Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж 23799.5 0 3966.4 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1983.2 1984.3
                                              Бараа үйлчилгээний бусад зардал 150868.5 0 25144.8 12572 12572 12572 12572 12572.4 12572.4 12572 12572.4 12572.4 12572.1
                                     Татаас ба уpсгал шилжүүлэг 3362591.5 0 560432 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216.6
                                        Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 3362591.5 0 560432 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216.6
                                           Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, дэмжлэг 3362591.5 0 560432 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216.6
                                              Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал 3362591.5 0 560432 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216 280216.6
                                  ЗАPДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР : 4173490.7 50093.7 645488 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347789.7
                                     Төсвөөс санхүүжих 4173490.7 50093.7 645488 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347791 347789.7
                                  БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                     Төсвийн байгууллага 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                                  АЖИЛЛАГСАД БҮГД 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
                                     Гүйцэтгэх ажилтан 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
                                     Гэрээт ажилтан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1