1

2014 оны төсвийн хуваарь

2

3-р улиралын өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

3

3-р улиралын санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

4

3-р улиралын санхүүгийн байдлын тайлан

5

3-р улиралын мөнгөн гүйлгээний тайлан

6

НЭМГ-ЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 9 САРЫН МЭДЭЭ

7

НЭМГ-ЫН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 8 САРЫН МЭДЭЭ

8

2014 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

9

2014 оны 7-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

10

НЭМГ-ын харъяа байгууллагуудын 2015 оны төсвийн хуваарь

11

НЭМГ-ын 2014 оны 2-р улиралын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

12

НЭМГ-ын 2014 оны 2-р улиралын Мөнгөн гүйлгээний тайлан

13

НЭМГ-ын 2014 оны 2-р улиралын Санхүүгийн үр дүнгийн тайлан

14

НЭМГ-ын 2014 оны 2-р улиралын Санхүүгийн байдлын тайлан

15

2014 оны 6-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

16

НЭМГ-ын харъяа байгууллагуудын 2014 оны төсвийн хуваарь

17

2014 оны 5-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

18

Төсвийн хуваарь

19

2014 оны 4-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

20

НЭМГ-ын 2014 оны 1-р улиралын Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан