Үерээс өмнө болон үерийн үед, мөн үерийн дараа ард иргэд гэр, орон байрандаа ямар арга хэмжээ авах, хоол хүнсээ хэрхэн сонгож хэрэглэх ёстой талаар энэхүү зөвлөмжөөс уншаарай.

Read more...

Үйл ажиллагаа эрхлэх хаяг дээрээ байхгүй, ажлын байр нь хангалтгүй үнэлэгдсэн, ажлын байрны нөхцөл шаардлага хангахгүй эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 7 дугаар сарын 24-ний өдрийн "Эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг түдгэлзүүлэх тухай" А/678 дугаар захирамжаар 1 сарын хугацаатай түдгэлзүүллээ. Дурдсан хугацаанд шинэ ажлын байр болон ажлын байрыг дахин үнэлүүлээгүй тохиолдолд эрүүл мэндийн тухай хуулийн 19-р зүйлийн 19.20-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгохыг эрүүл мэндийн байгууллагад анхааруулж байна.

Read more...