Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн ба хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад архив, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааны чиглэлээр гарсан хууль тогтоолыг сурталчилан таниулах, мэргэжлийн нэгдсэн удирдлагаар хангах, салбарын хэмжээнд архив, албан хэрэг хөтлөлтийн заавар, стандартыг мөрдүүлэн ажиллуулах зорилгоор НЭМГ-аас сургалт зохион байгуулж буй тул төр хувийн хэвшлийн архив албан хэрэг хөтлөлтийн ажил хариуцсан хүмүүс тус сургалтанд хамрагдана уу.

 

Нийслэлийн Эрүүл мэндийн газар.