Хувийн эмнэлгийн тайлангийн программд нэвтрэхдээ http://tailan.ubhealth.mn Хаягаар орж болно. 

Өрхийн тайлан ----------- /Заавар1/ ------------- /Заавар2/ Өрхийн эмнэлгүүд

Сумын тайлан ---------- /Заавар1/------------- /Заавар2/ Улсын эмнэлгүүд

Аймаг, нийслэл, дүүргийн тайлан -------------- /Заавар/ Улсын эмнэлгүүд

Хувийн эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайлан ------------------ /Заавар/ Хувийн эмнэлгүүд

Шүдний кабинетын үйл ажиллагааны тайлан Улс, Хувийн эмнэлгүүд

Орлого зарлагын тайлан Өрхийн эмнэлэг, Хувийн эмнэлгүүд

Сувилалын тайлан -------------- /Заавар/ Улс, Хувийн эмнэлгүүд

Хүний нөөцийн тайлан --------------- /Заавар/ Улс, Хувийн эмнэлгүүд

Дох, БЗДХ-ын кабинетын үйл ажиллагааны тайлан- Улс, Хувийн эмнэлгүүд

Эмийн сангийн тайлан -Улс, Хувийн эмийн сан 

Орлого зарлагын жилийн эцсийн тайлангийн маягт Татах

 

Амбулатори, стационарт хөтлөгдөх анхан шатны маягтууд

 

 Сарын мэдээний маягт Татах

Амбулаторд хөтлөгдөх маягт Татах

Стационарт хөтлөгдөх маягт Татах