Үндэсний түвшинд хүн ам, иргэдэд чиглэсэн зонхилон тохиолдох халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга замууд, эрүүл дадал, зан үйлийг хэвшүүлэх, дархлаажуулалтын ач холбогдлын талаарх иргэдийн мэдлэг, хандлагыг нэмэгдүүлэх “ДЭЛХИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН ДОЛОО ХОНОГ” эхэллээ.

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАР